نوشته‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در راستای حمایت از تولید ملی خرید داروهای برند خارجی توسط بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ممنوع است.

دکتر سید محمد هاشمی شهری افزود: در راستای حمایت از تولید ملی و رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه می بایست نیازهای دارویی خود را از تولیدات داخلی تامین کرده و از خرید اقلام وارداتی که دارای نمونه داخلی هستند، خودداری کنند.

هاشمی شهری با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید و عرضه می شود افزود: تمامی خریدهای دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی بیمارستانها و مراکز تابعه دانشگاه قبل از خریداری باید به تایید کمیته تخصیص دانشگاه برسد.

رئیس اداره نظارت بر عرضه  فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این خصوص گفت: مطابق بررسی های علمی و نظریات کارشناسی کیفیّت داروهای تولید داخل تفاوت معنی داری با نمونه های مشابه از برندهای خارجی ندارد و حتی در مواردی میزان اثربخشی اقلام ایرانی از نمونه های خارجی بیشتر نیز می باشد.  

دکتر محدثه نجاری از پزشکان شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه خواست تا با توجه به توصیه اساتید مبرز حوزه پزشکی، تا حدّ امکان از تجویز داروهای خارجی در نسخ بیماران سرپایی و بستری خودداری کنند تا بدینوسیله سردرگمی بیماران و همراهیانشان در تهیه اقلام داروئی کاهش یابد.